Nieuw Begin wiki
Advertisement

Nieuw Begin is de benaming voor een verzameling aanverwante projecten die zich ten doel stellen de wereld, in het bijzonder de menselijke wereldbevolking, een nieuwe start te bieden. De projecten zijn officieel van start gegaan op NBt 1-0-0. De projecten vinden hun oorsprong bij de auteur van het document Besluit tot het begin der telling, waarin hij het begin van een nieuwe kalendertelling, Nieuwe Begintelling, aankondigt met als doel een symbolisch beginpunt van een nieuw tijdperk te markeren.

Inhoudelijke achtergrond

Nieuw Begin is ontstaan om de voorgenoemde auteur een platform van discussie en brainstorming te bieden over alternatieve toekomstvisies, waarin de overeenkomsten, verschillen en essenties van verschillende visies op het inrichten van levens en samenlevingen worden gezocht en getoetst op wenselijkheid en realistische uitvoerbaarheid. Centraal staat het zoeken naar het nut en de essentie van ieder aspect van het menselijk leven en de grenzen van de waarheid. Hierin is iedere vorm van kritiek geoorloofd en is er in principe volledige vrijheid van meningsuiting, mits argumenten voor een bepaalde visie rationeel en logisch onderbouwd (kunnen) worden. De hoofdmethode is daarom redeneren op basis van filosofisch-wetenschappelijke richtlijnen. Ieder kan één of meerdere visies behouden zolang als deze plausibel mogelijk blijven lijken op basis van de eigen lijn van argumentatie. Zeer grote individuele vrijheid om jezelf te zijn en het gelijke recht op zelfontplooiing worden in de projecten hoog aangeschreven en waar mogelijk verdedigd en beargumenteerd door de gebruikers. In discussies wordt een open en waar mogelijk geïnformeerde en objectieve blik op de zaken gevraagd om tot een eerlijke (uitgebelanceerde) afweging van de voor- en nadelen en de praktische uitvoerbaarheid van een voorgesteld plan of project te komen. Het uitvoeren van enige voorgestelde actie behoort tot de eigen individuele verantwoordelijkheid en niemand anders kan voor eventuele geleden schade verantwoordelijk gesteld worden. Waar men wenst anoniem te blijven en onpersoonlijk aangesproken wenst te worden, wordt dit gerespecteerd. 

Lijst van plannen en projecten

Hieronder volgt een lijst van de tot nu toe aangekondigde of gerealiseerde projecten:

In andere talen

Deens

Duits

Engels

Frans

Advertisement