Advertisement

NBt 7-0-0: Denk in wereldproblemen en -oplossingen

User blog

Beste wikigebruikers,

Omdat ik bij het oprichten van Nieuw Begin wiki expliciet heb voorgesteld dat een doel van Nieuw Begin is om de wereldbevolking een nieuwe start te geven, vraag ik bij dezen ook medewerking in discussies die dieper gaan dan één project. Dit kunnen we op deze wiki doen door bijvoorbeeld op Overleg Project:Gebruikersportaal een discussie te starten en te onderhouden. We kunnen geconstateerde problemen in de wereld of met de wereld en zijn (menselijke) bevolking opdelen in verschillende terreinen en vraagstukken en vervolgens verbanden leggen tussen deze zaken. Economische, politieke, maatschappelijke, milieutechnische, medische en infrastructurele problemen, de grote thema's die spelen in de wereld, kunnen geïdentificeerd worden, er kunnen (realistische) oplossingen voor bedacht worden en deze kunnen met elkaar in verband gebracht worden tot één grote wereldverandering, een verschuiving zoals Nieuw Begin die graag voor ogen ziet. Een economisch probleem zoals verdeling van de welvaart over bevolkingsgroepen en over de wereld, kan in theorie aangepakt worden door simpelweg geldstromen (anders) te reguleren zodat de huidige rijken rijkdom inleveren of zien stagneren en de huidige armen een kansengelijkheid in economische deelname en een tijdelijk (verhoogd) krediet aangeboden krijgen. Bijvoorbeeld door handelsblokkades te verwijderen en de vrije markt te reguleren en her te verdelen tot een puur handelssysteem met wereldwijde concurrentie. Dit zou bij voorkeur door particuliere en niet door nationale of supranationale politieke initiatieven tot stand moeten komen. De politiek zelf zou zo herverdeeld kunnen worden dat de invloed op indirect niveau afneemt, dus door het verdwijnen van (nationale) staten en politieke supranationale organisaties, waarbij alleen een soort wereldregering en lokale en regionale overheden overblijft waarin burgers veel of alle inspraak hebben, die alle vrijheid heeft om samenwerkingen aan te gaan op ieder niveau, maar autonoom is en zoveel regels en wetten instelt als het praktisch nodig denkt te hebben. Maatschappelijke problemen op wereldschaal zijn moeilijk te benoemen en op te lossen, want ze zijn vaak verweven met problemen op een ander schaalniveau en vragen dus om de aanpak van alle oorzaken op alle schaalniveau's. Het inschatten van bijvoorbeeld overbevolking op wereldschaal in combinatie met overbevolking op een ander schaalniveau is een lang proces, waarbij problemen op het ene schaalniveau in de ene regio veel dringender kunnen zijn dan op het andere schaalniveau in de andere regio. Een oplossing kan wederom politiek zijn, door het ingrijpen van een eventuele wereldregering in de geboortepolitiek of bevolkingsspreiding en migratiestromen van een regio. Met 'wereldregering' wordt niet bij voorbaat de Verenigde Naties bedoeld, maar een bestuurlijke opvolger daarvan zou daarvoor in aanmerking kunnen komen. Milieutechnisch is er een voorspelling dat er op wereldschaal een klimaatverandering op gang is gekomen die tot stijging van zeespiegels en opwarming van de Aarde gaat leiden en nuttige biodiversiteit kan laten uitsterven. In hoeverre dit in praktische zin op ieder schaalniveau een (groot) probleem is, is nog onduidelijk, maar moet snel uitgevonden worden om tot actie over te gaan. Voorstellen om te letten op energieverbruik, gebruik van technologie, verdeling van energiebronnen -het gebruik van duurzame energie en het verbruik van fossiele brandstoffen- en de voetsporen die men achterlaat bij een bepaalde leefwijze, vormen van consumptie of een bepaald productieproces, zijn hierbij initiatieven in de richting van grotere oplossingen. In medische zin is er de verdeling van de wereldwijde gezondheidszorg en de kwaliteitseisen die er op verschillende schaalniveau's gevraagd worden. De vraag naar gelijkere verdeling van de welvaart over de wereld is vaak indirect een vraag naar een gelijkere verdeling van welzijn en gezondheidszorg. Het opleiden en de begeleiding van artsen voor huidige derdewereldlanden wordt al langer als prioriteit gezien en lijkt voorlopig het belangrijkste schaalniveau om medische wetenschap en innovatie op toe te passen. De keerzijde hiervan is de vraag of individuen in de wereldbevolking wel ouder en langer gezond willen worden en veel zien in een lang (evolutionair) voortbestaan van de huidige mensheid. Hierover zijn de meningen verdeeld, zowel op ideologisch, religieus als emotioneel vlak. Onder infrastructurele wereldproblemen versta ik (regulering van de) migratiestromen, bevolkingsspreiding, gebiedsontsluitingen op verschillende schaalniveau's en geopolitieke/diplomatische maatregelen die getroffen zijn rondom deze thema's. Het ingrijpen van staten, politieke en economische unies zoals de Europese Unie, ASEAN, NAFTA en het Gemenebest van Onafhankelijke Staten en wereldwijde supranationale organisaties zoals de NAVO en de Verenigde Naties in deze processen heeft veel invloed gehad op het ontwikkelingsniveau en de onderlinge verhoudingen op verschillende schaalniveau's. Andere vormen van (particuliere) samenwerking op verschillende schaalniveau's is regelmatig ontmoedigd of complexer gemaakt door de aanpakken van de genoemde organisaties. Het loslaten van deze invloed zou kunnen leiden tot vrije migratiestromen die uiteindelijk zichzelf reguleren tot een gelijkmatigere bevolkingsspreiding, in zoverre realistisch mogelijk door geologische en klimatologische omstandigheden. Traditionele en innovatieve infrastructuur kan ook leiden tot betere en slimmere gebiedsontsluitingen, zodat isolementen -waar dat gewenst is- worden opgeheven en forensen en toeristen efficiënter kunnen reizen. Alle genoemde problemen en oplossingen kunnen leiden tot een nieuw type maatschappijen of nieuwe individuele samenwerkingsvormen in de wereld. Hierin zijn sport en recreatie, hoewel ook van belang als aspect van bevolkingen en culturen in de wereld, ongenoemd gebleven, omdat de rol van die terreinen geen wereldproblemen opleveren of slechts gedeeltelijk verweven zijn in de grote thema's. In deze wereld zijn dit allemaal punten van aandacht, waar wij ook onze aandacht op willen vestigen in de projecten van Nieuw Begin en met individuele initiatieven.

Alvast bedankt voor de medewerking en het meedenken,

Iscool (op NBt 7-0-0)

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.